Casa Verde Plus

P: Certificate energetice in Cluj. Suna la 0722.485.865 si profita acum de oferta noastra!

Persoanele fizice care doresc reabilitarea termică a imobilelor pe care le deţin, prin imbunătăţirea izolaţiei anvelopei, vor putea aplica pentru un ajutor, nerambursabil, de la stat, în cuantum de maxim 40.000 lei.

Scopul, obiectivele și obiectul programului

casa verde plus

Scopul programului „Casa Verde Plus ” îl reprezintă imbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea consumului de energie utilizată în clădiri, eficientizare energetică prin stimularea utilizării materialelor de izolaţie ecologice. Obiectivele programului sunt creșterea numărului de locuințe certificate energetic clasa A. Obiectul programului îl reprezintă efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu.

Sursa de finanţare pentru derularea programului

Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.Programul are caracter multianual și se desfășoară la nivel național.

Etapele sesiunii de finanţare

-publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare;

-depunerea dosarelor de finantare;

-analiza conformităţii administrative a documentelor depuse, a eligibilităţii solicitantului și a proiectului;

– evaluarea și selectarea dosarelor;

-aprobarea dosarelor de finanțare respinse și avizarea dosarelor de finanțare propuse spre aprobare;

– postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanțare respinse;

– depunerea și soluţionarea contestaţiilor;

– aprobarea finanțării dosarelor de finanțare avizate;

– postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finantare aprobate;

– încheierea contractelelor de finanțare;

– implementarea proiectelor.

 Cuantumul finanțării

Finanţarea se acordă sub forma unei prime de eficiență energetică în valoare de maxim 40.000 lei, aferentă cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120lei/mp izolat și finisat,pentru izolarea construcțiilor noi si pentru izolarea construcțiilor existente.În cadrul Programului, solicitantul poate beneficia de o singură primă de eficiență energetică.Eventualele diferențe până la acoperirea integrală a costurilor pentru componentele vizate de prezentul Ghid, precum și cheltuielile neeligibile, vor fi suportate de către beneficiar din surse proprii.Dosarele vor fi acceptate în limita fondurilor disponibile în ordinea înregistrării la sediul Autorității;

Criterii de eligibilitate a solicitantului

Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte după caz, următoarele condiţii:

– este cetatean roman sau cetăţean al statelor Uniunii europene şi al Spaţiului economic european cu domiciliul stabil în România

– solicitantul este titularul autorizației de construire pentru imobilul – construcție pentru care se solicită prima de eficiență energetică sau deține autorizația de construire prin preluarea acesteia la momentul dobândirii proprietății terenului, pentru construirea clădirilor;

– solicitantul este proprietar/coproprietar al imobilului – construcție, pentru care solicită prima de eficiență energetică, pentru renovarea clădirilor existente;

-solicitantul este proprietar al imobilului – teren, pe care se va implementa proiectul conform prezentului Ghid;

– imobilul – construcție și imobilul-teren nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

-are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;

-în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă.

Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente – locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.

Criterii de eligilitate a proiectului privind izolarea unei construcții locuință unifamilială

Este eligibil proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

– Utilizează izolație pentru exterior în cazul fațadei și interior în cazul acoperisului, cu grosimea de minim 15 cm, din materialele prevăzute în definiția din prezentul Ghid;

-Materialele specificate vor fi folosite pentru suprafața integrală a componentelor vizate de prezentul Ghid: acoperiș, fațadă;

-In proiectul tehnic se vor regasi explicit prevederile de la alin. (1) lit. a) și b);

– Proiectul trebuie implementat pe teritoriul Romaniei.

Nu sunt eligibile clădirile independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 mp.

Mai multe informatii pot fi obtinute pe pagina Ministerului Mediului apelor si Padurilor.

Alte cautari: program izolatie casa, program casa verde plus, program casa verde, Adminstratia Fondului pentru Mediu, ajutor locuinta, Ministerul mediului, apelor si padurilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *