Casa Verde Plus

P: Certificate energetice in Cluj. Suna la 0722.485.865 si profita acum de oferta noastra!

Persoanele fizice care doresc reabilitarea termică a imobilelor pe care le deţin, prin imbunătăţirea izolaţiei anvelopei, vor putea aplica pentru un ajutor, nerambursabil, de la stat, în cuantum de maxim 40.000 lei.

Scopul, obiectivele și obiectul programului

casa verde plus

Scopul programului „Casa Verde Plus ” îl reprezintă imbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea consumului de energie utilizată în clădiri, eficientizare energetică prin stimularea utilizării materialelor de izolaţie ecologice. Obiectivele programului sunt creșterea numărului de locuințe certificate energetic clasa A. Obiectul programului îl reprezintă efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu.

Sursa de finanţare pentru derularea programului

Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.Programul are caracter multianual și se desfășoară la nivel național.

Etapele sesiunii de finanţare

-publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare;

-depunerea dosarelor de finantare;

-analiza conformităţii administrative a documentelor depuse, a eligibilităţii solicitantului și a proiectului;

– evaluarea și selectarea dosarelor;

-aprobarea dosarelor de finanțare respinse și avizarea dosarelor de finanțare propuse spre aprobare;

– postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanțare respinse;

– depunerea și soluţionarea contestaţiilor;

– aprobarea finanțării dosarelor de finanțare avizate;

– postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finantare aprobate;

– încheierea contractelelor de finanțare;

– implementarea proiectelor.

 Cuantumul finanțării

Finanţarea se acordă sub forma unei prime de eficiență energetică în valoare de maxim 40.000 lei, aferentă cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120lei/mp izolat și finisat,pentru izolarea construcțiilor noi si pentru izolarea construcțiilor existente.În cadrul Programului, solicitantul poate beneficia de o singură primă de eficiență energetică.Eventualele diferențe până la acoperirea integrală a costurilor pentru componentele vizate de prezentul Ghid, precum și cheltuielile neeligibile, vor fi suportate de către beneficiar din surse proprii.Dosarele vor fi acceptate în limita fondurilor disponibile în ordinea înregistrării la sediul Autorității;

Criterii de eligibilitate a solicitantului

Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte după caz, următoarele condiţii:

– este cetatean roman sau cetăţean al statelor Uniunii europene şi al Spaţiului economic european cu domiciliul stabil în România

– solicitantul este titularul autorizației de construire pentru imobilul – construcție pentru care se solicită prima de eficiență energetică sau deține autorizația de construire prin preluarea acesteia la momentul dobândirii proprietății terenului, pentru construirea clădirilor;

– solicitantul este proprietar/coproprietar al imobilului – construcție, pentru care solicită prima de eficiență energetică, pentru renovarea clădirilor existente;

-solicitantul este proprietar al imobilului – teren, pe care se va implementa proiectul conform prezentului Ghid;

– imobilul – construcție și imobilul-teren nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

-are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;

-în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă.

Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente – locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.

Criterii de eligilitate a proiectului privind izolarea unei construcții locuință unifamilială

Este eligibil proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

– Utilizează izolație pentru exterior în cazul fațadei și interior în cazul acoperisului, cu grosimea de minim 15 cm, din materialele prevăzute în definiția din prezentul Ghid;

-Materialele specificate vor fi folosite pentru suprafața integrală a componentelor vizate de prezentul Ghid: acoperiș, fațadă;

-In proiectul tehnic se vor regasi explicit prevederile de la alin. (1) lit. a) și b);

– Proiectul trebuie implementat pe teritoriul Romaniei.

Nu sunt eligibile clădirile independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 mp.

Mai multe informatii pot fi obtinute pe pagina Ministerului Mediului apelor si Padurilor.

Alte cautari: program izolatie casa, program casa verde plus, program casa verde, Adminstratia Fondului pentru Mediu, ajutor locuinta, Ministerul mediului, apelor si padurilor.

Certificat energetic Baciu – 0722.485.865

P: Cauti un certificat energetic in Baciu? Suna la 0722485865 si profita de oferta lunii ! Cele mai mici preturi !

Noutati legislative. Modificarea legii 372/2005 – partea 2

Dupa cum spuneam in articolul precedent , senatul a adoptat in luna Martie 2016  proiectul de lege privind modificarea legii nr.372/2005 referitoare la performanţa energetică a clădirilor.In cadrul acestuia s-au definit si urmatorii termeni:

Clădirea al cărui consum de energie este aproape egal cu zero este definita ca fiind „ clădire cu o performanţă energetică foarte ridicată, la care consumul de energie este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut şi este acoperit, în proporţie de minimum 10% cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere”.

Intrucat , urmeaza sa fie alocate sume importante din fonduri europene pentru reabilitarera cladirilor publice, s-a dat si o definitie a clădirii de interes şi utilitate publică – „clădire cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 mp frecvent  vizitată de public, ocupată de autorităţi ale administraţiei publice  în care se desfăşoară activităţi de interes public naţional, judeţean sau local, sau în care se desfăşoară activităţi comerciale, social-culturale, de învăţământ, educaţie, asistenţă medicală, sportive, financiar-bancare, de cazare şi alimentaţie publică, prestări de servicii şi altele asemenea.”

Un alt aspect care merita a fi mentionat este ca: peste patru ani, sa nu mai primeasca autorizatie de construire decat cladiri cu consum aproape zero  de energie : „Clădirile noi, pentru care recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizaţiei de construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.(…) Clădirile noi din proprietatea/ administrarea autorităţilor administraţiei publice care urmează să fie recepţionate în baza autorizaţiei de construire emise după 31 decembrie 2018 vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.”

Nivelul necesarului de energie pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, inclusiv cel asigurat din surse regenerabile, se stabileşte prin reglementări tehnice, diferenţiat pe zone cu potenţial de energie din surse regenerabile, şi se actualizează periodic, în funcţie de progresul tehnic.

P: Intocmim certificate energetice in Baciu la cele mai mici preturi.  Suna la 0722485865 si convinge-te!

Un alt articol al proiectului legislativ subliniaza importanta realizarii unui plan la nivel  national pentru eficientizarea  consumurilor la cladirile noi si existente: certificat energetic Baciu” Primarii localităţilor urbane cu mai mult de 5000 de locuitori vor  iniţia planuri locale multianuale pentru creşterea numărului de clădiri noi şi existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero, în care pot fi incluse obiective diferenţiate în funcţie de zonele climatice şi de categoriile de clădiri, care se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale.”

Finanţarea elaborării planurilor de către autorităţile administraţiei publice locale se va  asigura fie din bugetele proprii, fie  din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele şi procedurile de accesare a acestor fonduri şi în condiţiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaţionale.

În planurile locale multianuale se vor cuprinde, în principal, politici și măsuri financiare sau de altă natură adoptate pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero, precum şi măsuri referitoare la utilizarea energiei din surse regenerabile în clădirile noi şi în clădirile existente care fac obiectul unor renovări majore.

Planul naţional pentru creşterea numărului de clădiri noi al căror consum de energie este aproape egal cu zero şi încurajarea realizării transformării eficiente – din punct de vedere al costurilor – a clădirilor existente în clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, se constituie prin centralizarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a planurilor locale multianuale elaborate de autorităţile administraţiei publice locale şi se revizuieşte odată la trei ani.

Pentru evaluarea aplicării măsurilor cuprinse în planurile locale multianuale până la 30 martie anul curent pentru anul precedent, autorităţile administraţiei publice locale transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice planurile şi măsurile realizate prevăzute în acestea, cuantificate atât fizic, cât şi valoric.”

Cautari recente : certificat energetic Baciu, certificat energetic, pret certificat energetic, aviz energetic, audit energetic, pret  certifcat energetic Baciu. Cautari generale: lege certificat energetic, auditor energetic cluj, energie consum, informatii despre certificatul energetic, certificat energetic ieftin Baciu.

Rolul si importanta unui certificat energetic

P: Suna la 0722.485.865 si profita acum de oferta lunii. Certificat energetic pret bun in Cluj-Napoca!

Pornind de la caracteristicile reale ale sistemului constructie – instalatii aferente, Certificatul Energetic incadreaza cladirea in clase de performanta energetica si de mediu si acorda totodata locuintei o nota energetica care ofera cumparatorului informatii privind consumul real de energie, deci la cat se ridica cheltuielile lunare de intretinere si cati bani va avea de cheltuit pentru a aduce casa la ”parametri optimi”. Astfel pretul imobilelor cu o nota energetica  buna adica cu cheltuieli mici,va creste in detrimentul celor cu eficienta redusa. Clientul va alege o cladire de clasa A in detrimentul uneia in clasa E cu o eficienta redusa.

Imbunătățirea eficienței energetice  este cruciala in reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Certificarea energetică crește gradul de conștientizare a consumului de energie și permite consumatorilor să compare clădiri, stimuland astfel proprietarii respectiv constructorii sa îmbunătățeasca eficiențea energetica a clădirilor.

O provocare cheie, este faptul că, consumatorii tind să se concentreze asupra costurilor pe termen scurt. Acestia nu profita de oportunități de creștere a eficienței care ar putea necesita un timp de amortizare care depășește ceea ce s-ar percepe ca un bun randament al investițiilor lor. De aceea exista o intervenție importantă la nivel national, prin diverse programe. Acestea pot contribui la cresterea gradului de constientizare a consumului de energie.

Certificat energetic pret

Cautari recente : auditor energetic cluj, certificat energetic cluj, certificat energetic, pret certificat energetic, aviz energetic, pret certifcat energetic cluj. Cautari generale: lege certificat energetic, auditor energetic cluj, certificat energetic pret,  informatii despre certificatul energetic, certificat energetic ieftin .